Εικαστικές Και Πλαστικές Προσεγγίσεις Του Χώρου – Εφαρμογές ΙΙ


Περιγραφή:

Στο εξάμηνο αυτό το μάθημα όσον αφορά το περιεχόμενο και τις επιλογές των φοιτητών παραμένει το ίδιο με του 5ου.

Διδάσκοντες: Νικόλαος Θωμάς, Αντώνιος Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Κοζόκος

Εξάμηνο: 6ο

Κωδικός μαθήματος: ΣΤ02ΕΠ

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Επιλογής
ECTS: 4
Διδακτικές μονάδες: 4
Εργαστήριο: Εργαστήριο Εικαστικών, Ηλεκτρονικών Και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών
Τομέας: Τεχvώv Και Αvθρωπιστικώv Επιστημώv