Διδακτορικός κύκλος σπουδών


Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται η δομή και ο σκοπός του Προγράμματος Διδακτορικής Διατριβής, καθώς και οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδικασίες εκπόνησης της αναγκαίας Διδακτορικής Διατριβής για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όσοι επιθυμούν να θεωρηθούν ως Υποψήφιοι Διδάκτορες, ανεξαρτήτως του αν υπηρετούν ή όχι στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, εν γένει, άλλων ΑΕI της χώρας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών καθώς και Πτυχιούχοι ΑΕI ή ΤΕI διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, ειδικοτήτων και γνωστικών αντικειμένων.

Σκοπός
Το Διδακτορικό Δίπλωμα, ως επιστέγασμα και ύστατη ακαδημαϊκή διάκριση σπουδών οφείλει να είναι της ποιότητας εκείνης η οποία θα εξασφαλίσει στον κάτοχό του την αναγνώριση όχι μόνον εντός των περιορισμένων ορίων της χώρας, αλλά και μέσα στα πλαίσια της διεθνούς πανεπιστημιακής κοινότητας. Σκοπός του Προγράμματος Διδακτορικής Διατριβής είναι η εμβάθυνση: στην υπάρχουσα γνώση και την παραγωγή νέας γνώσης, στην επιστήμη της Αρχιτεκτονικής, και την τεχνολογία εν γένει, αλλά και η ανανέωση και συμπλήρωση του επιστημονικού και εκπαιδευτικού δυναμικού του Τμήματος με την δημιουργία νέων επιστημόνων ικανών να θεμελιώσουν προοπτικές για συνεχιζόμενη και ανατροφοδοτούμενη ακαδημαϊκή εξέλιξη. Για τους λόγους αυτούς, καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος για κάθε έναν από τους Υποψήφιους Διδάκτορες διατίθεται ο αναγκαίος χρόνος απασχόλησης των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού – οι οποίοι θα έχουν αναλάβει την ευθύνη να τον κατευθύνουν και συμβουλεύουν – της δυνατότητας απρόσκοπτης και συνεχούς χρήσης των εργαστηρίων, της αξιοποίησης της Βιβλιοθήκης της Πολυτεχνικής Σχολής και όλων των λοιπών διευκολύνσεων που έχουν οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του Τμήματος. Ως αντιστάθμισμα των προσφορών αυτών θεωρείται ότι θα είναι η συμμετοχή του Υποψήφιου Διδάκτορα σε Ερευνητικά Προγράμματα του Πανεπιστημίου ή/και η επικουρία στην εκπαιδευτική διαδικασία και ανάπτυξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του Τομέα στον οποίο ανήκει.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος και της εξεταστικής διαδικασίας ο Υποψήφιος Διδάκτορας αναγορεύεται Διδάκτωρ Μηχανικός του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΔΠΘ, εφόσον είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή άλλως, Διδάκτωρ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΔΠΘ, εφόσον είναι Πτυχιούχος ΑΕI ή ΤΕI άλλου επιστημονικού και ακαδημαϊκού κλάδου.

Δομή του Προγράμματος
Το Πρόγραμμα Διδακτορικής Διατριβής διαμορφώνεται, από τη φύση του, ειδικώς για κάθε Υποψήφιο Διδάκτορα λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες του γνωστικού αντικειμένου, το επιστημονικό του υπόβαθρο αλλά και το εύρος των γνώσεων που είναι απαραίτητο σε ένα επιστήμονα επιπέδου διδάκτορα. Η παρακολούθηση και επίβλεψη της προόδου του γίνεται από Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Το Πρόγραμμα Διδακτορικής Διατριβής κάθε Υποψήφιου Διδάκτορα θα περιλαμβάνει:

Εκπόνηση πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής επιστημονικού κύρους αντάξιου του τίτλου του Διδάκτορα Μηχανικού του ΔΠΘ και δημόσια υποστήριξη της διατριβής.
Παρακολούθηση και εξέταση σε ένα έως δύο εξαμηνιαία προπτυχιακά μαθήματα, για Διπλωματούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς Τμημάτων ΑΕI, εφόσον όμως αυτό κριθεί αναγκαίο από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, προταθεί από αυτήν με σκοπό τη συμπλήρωση των γνώσεων του Υποψήφιου Διδάκτορα σε ειδικά θέματα και τύχει της έγκρισης από τον αρμόδιο Τομέα . Για Διπλωματούχους Μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων του ίδιου ή άλλου ΑΕI, κατά περίπτωση και αναλόγως του γνωστικού αντικειμένου, ο Τομέας καθορίζει πίνακα προαπαιτούμενων μαθημάτων μετά από εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών η Συμβουλευτική Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργούν στο Τμήμα μαθήματα Προδιδακτορικών Προγραμμάτων καθορίζει και τα προδιδακτορικά μαθήματα (3-6) που θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν οι Υποψήφιοι Διδάκτορες μη Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, καθώς και μη Μηχανικοί Πτυχιούχοι ΑΕI ή ΤΕI. Ο ακριβής αριθμός των μαθημάτων και το είδος θα καθορίζονται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή συμφώνως προς: το γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, το υπόβαθρο του υποψήφιου αλλά και το απαραίτητο εύρος των γνώσεων ενός επιστήμονα επιπέδου διδακτορικού διπλώματος. Στην περίπτωση όπου, κατά την κρίση Τριμελούς Επιτροπής ,το υπόβαθρο του Υποψήφιου Διδάκτορα παρουσιάζει περαιτέρω ελλείψεις, είναι δυνατόν να απαιτηθεί η παρακολούθηση και εξέταση του υποψήφιου και σε άλλα μαθήματα, μεταπτυχιακά είτε προπτυχιακά, τα οποία θα καθορίζονται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή.
Κριτήρια Επιλογής Υποψήφιων Διδακτόρων
Η αίτηση για συμμετοχή σε Πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος μπορεί να γίνει με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:

Υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου στην Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Στην αίτηση του υποψήφιου θα πρέπει να αναφέρεται η επιστημονική περιοχή στην οποία επιθυμεί την εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής.
Ανταπόκριση του ενδιαφερόμενου σε προκήρυξη θέσης Υποψήφιου Διδάκτορα σε συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Η προκήρυξη αυτή γίνεται μετά από εισήγηση μέλους ΔΕΠ προς τον οικείο Τομέα και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης όποτε συνταχθεί.
Η επιλογή ενός υποψήφιου για συμμετοχή σε Πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος προϋποθέτει απαραιτήτως:

Την κατοχή Διπλώματος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ή Διπλώματος άλλης Πολυτεχνικής Σχολής της χώρας καθώς και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Πτυχίου άλλου ελληνικού ΑΕI ή ισότιμου Διπλώματος ή Πτυχίου αναγνωρισμένου ιδρύματος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών καθώς και Πτυχίων ΑΕI ή ΤΕI διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, ειδικοτήτων και γνωστικών αντικειμένων. Η αναγνώριση της ισοτιμίας του πτυχίου ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών διέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Την αποδεδειγμένη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της Αγγλικής και/ ή της Γερμανικής, Γαλλικής).
Την επαρκή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, αλλά και της ειδικής ορολογίας της επιστήμης του Μηχανικού.
Η επιλογή ενός υποψήφιου για συμμετοχή σε Πρόγραμμα Διδακτορικού Διπλώματος γίνεται από τη Γενική Συνέλευση ή τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Το Τμήμα παραπέμπει την αίτηση για προκαταρκτική αξιολόγηση στον οικείο Τομέα. Η Γενική Συνέλευση των διδακτόρων του Τομέα ορίζει Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή για την αξιολόγηση της αίτησης του υποψήφιου και την υποβολή εισήγησης. Κατά τη σύνταξη της εισήγησης συνεκτιμώνται τα εξής:

Ο γενικός βαθμός του Διπλώματος ή Πτυχίου.
Η συγγένεια των προπτυχιακών σπουδών του υποψήφιου με την επιστημονική περιοχή της Διδακτορικής Διατριβής κατά την κρίση της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Η βαθμολογία στα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα που είναι συγγενή με την επιστημονική περιοχή εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής.
Η επίδοση στη Διπλωματική Εργασία (εφόσον υπάρχει).
Τυχόν προηγούμενη ερευνητική ή άλλη ακαδημαϊκή δραστηριότητα του υποψήφιου, ιδιαιτέρως σε θέματα συγγενή με τη Διδακτορική Διατριβή.
Η τυχόν προηγούμενη παρακολούθηση συστηματικών μεταπτυχιακών σπουδών σε επιστημονική περιοχή συγγενή με τη Διδακτορική Διατριβή.
Συστατικές επιστολές.
Ο βαθμός ικανότητας αξιοποίησης των δυνατοτήτων των λογισμικών προγραμμάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Η επίδοση του αιτούντος κατά την προφορική συνέντευξη με τα μέλη της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.
Η Εισηγητική Επιτροπή έχει επίσης το δικαίωμα να υποβάλει τον υποψήφιο σε γραπτή εξέταση προκειμένου να διαπιστώσει το γνωστικό του υπόβαθρο.

Εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Κατά την επιλογή ενός Υποψήφιου Διδάκτορα, η Γενική Συνέλευση ή η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος καθορίζει τον Τομέα ή τους Τομείς, οι οποίοι είναι συγγενέστερου προς την επιστημονική περιοχή στην οποία θα εκπονηθεί η Διδακτορική Διατριβή. Ακολούθως ο αρμόδιος Τομέας ή οι Τομείς εντός μηνός από την επιλογή του Υποψήφιου Διδάκτορα, εισηγούνται προς το Τμήμα τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του υποψήφιου. Από αυτούς, το ένα μέλος θα είναι ο Επιβλέπων Καθηγητής που επιλέγει ο υποψήφιος με βάση το γνωστικό πεδίο της διατριβής του και πρέπει να είναι μέλος του ΔΕΠ του αρμόδιου Τομέα του Τμήματος, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Ανωτέρας.

Από τα άλλα δύο μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, το ένα θα είναι μέλος του ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή ανωτέρας, ενώ το άλλο μπορεί να είναι μέλος του ΔΕΠ το οποίο μπορεί να ανήκει και σε άλλο Τμήμα, Σχολή ή ΑΕI, οποιασδήποτε βαθμίδας εφόσον είναι μόνιμος ή έχει τουλάχιστον τριετή θητεία, υπό τον όρο να ικανοποιείται η συνθήκη ένα τουλάχιστον μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής να είναι βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή ανωτέρας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ισχύει η κείμενη νομοθεσία.

Καθορισμός της επιστημονικής περιοχής της Διδακτορικής Διατριβής
Εντός τριών (3) μηνών από την επιλογή του Υποψήφιου Διδάκτορα, η Συμβουλευτική Επιτροπή εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για έγκριση:

Την ειδικότερη επιστημονική περιοχή στην οποία θα εκπονηθεί η Διδακτορική Διατριβή.
Το πρόγραμμα μαθημάτων τα οποία ο υποψήφιος οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί, εφ’όσον αυτό κριθεί απαραίτητο και επιβεβλημένα.
Καθορισμός του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής
Ο καθορισμός του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής γίνεται από την Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον Υποψήφιο Διδάκτορα, μετά από την υποβολή εκ μέρους του ολοκληρωμένης πρότασης, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

Σύντομη ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας από την οποία να αποδεικνύεται η ανάγκη πρόσθετης έρευνας στην προτεινόμενη θεματική περιοχή.
Η στενότερη επιστημονική περιοχή στην οποία θα στοχεύσει η διατριβή και ειδικότερα το θέμα που θα διαπραγματεύεται.
Η μεθοδολογία ανάλυσης και έρευνας η οποία κρίνεται, κατ’ αρχήν, δόκιμη και επαρκής, σε συνδυασμό με ένα πρώτο διάγραμμα οργάνωσης της ύλης.
Ένα πρώτο, αδρής μορφής, χρονοδιάγραμμα εργασίας.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή αφού μελετήσει την πρόταση καλεί τον Υποψήφιο Διδάκτορα για να αναπτύξει το προτεινόμενο θέμα και αποφασίζει αν θα εισηγηθεί θετικώς προς την Γενική Συνέλευση ή θα ζητήσει πρόσθετα στοιχεία από τον Υποψήφιο Διδάκτορα ή τέλος – σε πολύ ακραίες περιπτώσεις – αν θα απορρίψει την υποψηφιότητα. Σε περίπτωση που η Συμβουλευτική Επιτροπή κρίνει επαρκή την πρόταση του Υποψήφιου Διδάκτορα, εισηγείται σχετικά προς τη Γενική Συνέλευση η οποία και τελικώς αποφασίζει για το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής.

Η υποβολή της ως άνω ολοκληρωμένης πρότασης του Υποψήφιου Διδάκτορα μπορεί να γίνει μετά την υιοθέτηση από τη Γενική Συνέλευση της ειδικότερης επιστημονικής περιοχής της διδακτορικής διατριβής, και ειδικότερα μετά την πάροδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών από την επιλογή του Υποψήφιου Διδάκτορα από τη Γενική Συνέλευση. Ο τελικός ακριβής τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνεται εντός του καθορισμένου θέματος, μπορεί να υποστεί φραστικές τροποποιήσεις.

Τελική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος για την ανάθεση της Διδακτορικής Διατριβής
Η Συμβουλευτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’όψιν και τις επιδόσεις του Υποψήφιου Διδάκτορα στα μαθήματα του προγράμματος, που ενδεχομένως του έχουν οριστεί, καθώς και τη μέχρι τότε πρόοδό του στις προκαταρκτικές ενέργειες που αφορούν τη Διδακτορική Διατριβή, εισηγείται στην Γενική Συνέλευση για την τελική έγκριση της ανάθεσης σε αυτόν της Διδακτορικής Διατριβής. Η εισήγηση αυτή θα πρέπει να υποβάλλεται εντός μηνός από την διαπίστωση της επιτυχούς εξέτασης του Υποψήφιου Διδάκτορα κατά τη φάση αυτή.

Ελάχιστη και μέγιστη διάρκεια εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής
Η διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία(3) χρόνια αν ο υποψήφιος έχει προταθεί από την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή αξιολόγησης χωρίς περιορισμούς και τέσσερα (4) χρόνια αν ο υποψήφιος έχει προταθεί υπό όρους. Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών αυτών ορίζεται η ημερομηνία καθορισμού από τη Γενική Συνέλευση του θέματος της διδακτορικής διατριβής.

Εάν η διδακτορική διατριβή υποψήφιου διδάκτορα δεν έχει ολοκληρωθεί εντός εξαετίας από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος, η Συμβουλευτική Επιτροπή με τεκμηριωμένη πρόταση μπορεί να εισηγηθεί προς την Γενική Συνέλευση την διαγραφή του υποψήφιου από το πρόγραμμα Διδακτορικής Διατριβής.

Εκθέσεις Προόδου
Ο Υποψήφιος Διδάκτορας οφείλει να υποβάλει προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή Εκθέσεις Προόδου οι οποίες έχουν ως σκοπό την ενημέρωση των μελών της και το συντονισμό της προόδου της έρευνάς του. Οι Εκθέσεις Προόδου υποβάλλονται εντός του πρώτου 10ημέρου των μηνών Iανουαρίου και Iουνίου.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από τον Υποψήφιο Διδάκτορα κι αυτός υποχρεούται να υποβάλει δια του Επιβλέποντος Καθηγητή:

Λεπτομερέστερα και περισσότερα στοιχεία, προκειμένου να ελέγξει την πρόοδο του Υποψήφιο Διδάκτορα
Ανάτυπα βιβλιογραφίας, με έξοδα της Γραμματείας του οικείου Τομέα
Άλλων στοιχείων που κρίνονται αναγκαία για την διαπίστωση της προόδου Υποψήφιου Διδάκτορα ή τον έλεγχο της ορθότητας της πορείας που ακολουθεί.
Η υποβολή Έκθεσης Προόδου είναι υποχρεωτική και για την περίπτωση που ο Υποψήφιος Διδάκτορας παρακολουθεί μόνον μαθήματα.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή οφείλει να υποβάλει κατ’ έτος Έκθεση Αξιολόγησης της Προόδου του Υποψήφιου Διδάκτορα προς την Γενική Συνέλευση του Τμήματος με κοινοποίηση και στον αρμόδιο Τομέα.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να παραιτηθεί της συνέχισης των εργασιών της εάν ο Υποψήφιος Διδάκτορας: καθυστερήσει την υποβολή εξαμηνιαίας έκθεσης προόδου πέραν των δύο μηνών είτε αν αμελήσει να υποβάλει τα στοιχεία που του ζητούνται είτε αν διαπιστωθεί ανεπαρκής πρόοδός του. Η παραίτηση αυτή ανακοινώνεται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος και το Διευθυντή του οικείου Τομέα.

Χρήση των εγκαταστάσεων του Τομέα και του Τμήματος
Μετά τον καθορισμό του θέματος ο Υποψήφιος Διδάκτορας έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, αναλόγως των αναγκών της διατριβής – αλλά και του επικουρικού διδακτικού έργου που τυχόν του έχει ανατεθεί – την υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος ή του Τομέα ή των Εργαστηρίων, σε συνεννόηση πάντοτε με τον Επιβλέποντα Καθηγητή και με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του οικείου Εργαστηρίου, στα όρια των πραγματικά υφιστάμενων δυνατοτήτων και κανόνων που έχει καθιερώσει ο Τομέας και η πρακτική.

Δημοσιεύσεις, Πνευματική Ιδιοκτησία
Η Συμβουλευτική Επιτροπή ή ο Επιβλέπων Καθηγητής παροτρύνει τον Υποψήφιο Διδάκτορα , αν κρίνει σκόπιμο, στην δημοσίευση/κατοχύρωση τμημάτων της εργασίας του. Η Πνευματική Ιδιοκτησία όλης της εργασίας του Υποψήφιου Διδάκτορα, ανεξαρτήτως της τελικής έγκρισης ή μη της Διδακτορικής Διατριβής, ανήκει σε αυτόν και τον Επιβλέποντα. Κατά περίπτωση, αν υπάρχει συμβολή και άλλου μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής , η πνευματική ιδιοκτησία ανήκει και στο μέλος αυτό.

Αποδοχή και τελική κρίση της Διδακτορικής Διατριβής
Η υιοθέτηση από μέρους του Επιβλέποντα Καθηγητή και/ή την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή των Εκθέσεων Προόδου ή ακόμη και τμημάτων της εργασίας δεν αποτελεί πρόκριμα για την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής εν όλω ή εν μέρει.

Η τελική κρίση της διατριβής γίνεται από Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή που απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ της Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα άλλα μέλη ΔΕΠ που έχουν συγγενή προς το αντικείμενο της διατριβής επιστημονική ειδικότητα και μπορούν να ανήκουν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σε άλλο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής ή, εφ’ όσον είναι δυνατόν, σε άλλο ΑΕI και κατά προτίμηση καθηγητές που ανήκουν στον ίδιο ή συγγενή με το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής Τομέα. Η συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής γίνεται από τη Γενική Συνέλευση ή τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Η προφορική ανάπτυξη και υποστήριξη της διατριβής γίνεται από τον υποψήφιο ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής σε δημόσια συνεδρίαση συμφώνως προς την κείμενη νομοθεσία.