Εργαστήρια


1. Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Και Ερευνών Ι: Γενικής Κτιριολογίας

2. Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών ΙΙ: Ειδικής Κτιριολογίας

3. Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Και Ερευνών ΙΙΙ: Μορφολογίας Και Ρυθμολογίας

4. Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Και Ερευνών ΙV: Οργάνωσης Χώρων
Και Μικροπεριβάλλοντος

5. Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Και Ερευνών V: Οικοδομικών Συνθέσεων
Και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας

6. Εργαστήριο Εικαστικών, Ηλεκτρονικών Και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών