Εικαστικά Ι


Περιγραφή:

Βιωματική και εννοιολογική προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν στην φυσιολογία στην λειτουργία και στον ρόλο των αισθητικών και κυρίως των οπτικών και πλαστικών στοιχείων του φυσικού αλλά και του ιδεατού ή εν δυνάμει χώρου, ως βασικών αντιληπτικών, ερμηνευτικών, εκφραστικών και επικοινωνιακών μέσων.

Σ’ αυτό το εξάμηνο μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις, με εργαλείο το ελεύθερο σχέδιο και άλλα απεικονιστικά μέσα καθώς και την πλαστική, επιδιώκεται η καλλιέργεια δεξιοτήτων και η διερεύνηση και ανάπτυξη μεθόδων παρατήρησης, κριτικής ανάλυσης, ιεράρχησης και παρουσίασης του φανερού αισθητικού αλλά και του αφανούς δυναμικού και ψυχοδιανοητικού περιεχομένου χώρων καταστάσεων και εννοιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διερεύνηση των βασικών αντιληπτικών και αναπαραστατικών στοιχείων, δηλαδή της μορφής ως τρισυπόστατης οντότητας (αισθητό σχήμα, δομή, περιεχόμενο), της γραμμής ως αυτόνομο αντικείμενο και ως όριο των μορφών και του φωτός ως γενεσιουργού παράγοντα αντίληψης και νοηματοδότησης του χώρου. Τα μαθήματα υποστηρίζονται θεωρητικά από διαλέξεις και παρουσιάσεις που αφορούν στα παραπάνω θέματα και στους τρόπους εφαρμογής στην τέχνη και κυρίως στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Διδάσκοντες: Νικόλαος Θωμάς, Αντώνιος Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Κοζόκος

Εξάμηνο: 1ο

Κωδικός Μαθήματος: Α04ΥΠ

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 6
Εργαστήριο: Εργαστήριο Εικαστικών, Ηλεκτρονικών Και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών
Τομέας: Τεχvώv Και Αvθρωπιστικώv Επιστημώv