Οικοδομική ΙV


Περιγραφή:
Πρώτη Ενότητα: Οικοδομική Σύνθεση

Συνέχιση της επεξεργασίας του θέματος του προηγούμενου πέμπτου Εξαμήνου με στόχο να ολοκληρωθεί η συνθετική ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής και της οικοδομικής σύνθεσης του κτίσματος μέσω της εκπόνησης και ολοκλήρωσης της μελέτης του ως Β Φάση, με τα στάδια της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής σε συν­δυασμό με την Δεύτερη Ενότητα.

Για το σκοπό αυτό αναπτύσσονται και αναλύονται οι αναγκαίες κατευθύνσεις και υποδείξεις για την εκπόνηση, αρχικώς, της οριστικής μελέτης και γίνεται εμβάθυνση στη σύνθεση με γνώμονες: την προσαρμογή της σύνθεσης με βάση την οργάνωση του Φέροντα Οργανισμού του συγκροτήματος σε συνάρτηση και συσχέτιση με τα εφαρμοζόμενα συστήματα δομής, καθώς και τα προβλήματα οργάνωσης και διάταξης των πυρήνων κατακόρυφης κυκλοφορίας και των χώρων υπηρεσιών σε συνδυασμό με τα φρέατα των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Επισημαίνεται παραλλήλως η σπουδαιότητα, αναγκαιότητα και σημασία της μελέτης εφαρμογής για την εξασφά­λιση των αναγκαίων πληροφοριών για την πραγμάτωση του έργου και τονίζεται ο ρόλος των μεγάλων κλιμάκων 1:10 έως 1:1, για την παροχή των αναγκαίων κατασκευαστικών πληροφοριών, και καταγράφονται οι ιδιαιτερότητες κατά την ενσωμάτωση των ειδικών κατασκευών για την προστασία των κτισμάτων, καθώς και κατά την οργάνωση των σχεδίων λεπτομερειών και της προσαρμογής τους στα γενικά σχέδια.

Δεύτερη Ενότητα: Αρχιτεκτονική Τεχνολογία

Εισηγήσεις, θεωρητικές αναλύσεις και σεμινάρια σχετικώς με τα κρίσιμα κεφάλαια της Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας όπως: Τα εξωτερικά τοιχώματα: βασικές αρχές κτιριο­δομικής σύνθεσης και μέθοδοι κατασκευής τους. Τα εσωτερικά τοιχώματα. Μέσα κατακόρυφης επικοινωνίας και γενικώς περί πυρήνων κατακόρυφης κυκλοφορίας. Η σκάλα και τα κεκλιμένα επίπεδα Μηχανικά μέσα ανελκυστήρες κινητές κλίμακες, κινητοί διάδρομοι Προστασία των κατασκευών: Οι ανάγκες για προστασία. Προστασία από την υγρασία. Τα υλικά στεγανοποίησης. Προστασία από την υγρασία του εδάφους. Θερμομόνωση: Οι βασικές αρχές, τα υλικά και η κατασκευή. Η αξιολόγηση των θεμάτων γίνεται βάσει καθορισμένων κριτηρίων.

Διδάσκων: Αναστασίου Μαρία

Εξάμηνο: 6ο

Κωδικός μαθήματος: ΣΤ03ΥΠ

Βιβλία:

  1. Τσινίκας Νίκος, «Αρχιτεκτονική ενάντια στη Βαρύτητα Μεταλλικές, αναρτημένες, φουσκωτές κατασκευές», εκδόσεις University Studio Press Α.Ε., 1η έκδοση Θεσσαλονίκη 2001, ISBN: 978-960-12-0985-2, Εύδοξοςκωδικός: 17127
  2. Μαλινδρέτος Μιχάλης, «Η Τεχνολογική διάσταση του Σχεδιασμού», εκδόσεις University Studio Press A.E., έκδοση 1η/2005, ISBN: 978-960-12-1377-4, Eύδοξος κωδικός 17306

Επιμέλεια διδακτικών βοηθημάτων

Στα πλαίσια των μαθημάτων μου: Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι και ΙΙ και Οικοδομική IIΙ και IV έχω εισάγει τις παρακάτω σημειώσεις στο Education του Τμήματός μας ως εποπτικό υλικό.

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 4
Διδακτικές μονάδες: 4
Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ Και Κατασκευώv