Εικαστικές Και Πλαστικές Προσεγγίσεις Του Χώρου – Εφαρμογές Ι


Περιγραφή:

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο την μελέτη και υλοποίηση προτάσεων που αφορούν στην διαμόρφωση ή αναδιαμόρφωση χώρων και αντικειμένων με λειτουργικό ή όχι χαρακτήρα, μέσω ολοκληρωμένων, όσον αφορά την διαδικασία το τελικό αποτέλεσμα και την παρουσίαση σχεδιαστικών προγραμμάτων. Η πραγματοποίησή των προτάσεων είτε με αναπαραστατικές εικαστικές φόρμες είτε με κατασκευές σε φυσικές διαστάσεις, θα γίνεται με την χρήση διάφορων τεχνικών μέσων και υλικών. Στόχος η εξοικείωση των φοιτητών με όλη την διαδικασία που απαιτείται από την σύλληψη της αρχικής ιδέας και τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση της τελικής πρότασης.

Μπορεί να επιλεγεί για μελέτη μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Σκηνογραφική μελέτη για συγκεκριμένο θεατρικό έργο ή σκηνική και δραματουργική επιμέλεια παράστασης ή πολυμεσικής εγκατάστασης που θεματολογικά και αισθητικά θα συνδέονται με συγκεκριμένο αστικό ή φυσικό χώρο όπου και θα παρουσιάζονται στο τέλος του εξαμήνου
  • Αισθητική παρέμβαση μέσω κατασκευών, εγκαταστάσεων, επικαλύψεων επιφανειών, φωτισμού, χρήσης πολυμέσων ή και συνδυασμού τους προκειμένου να αναδειχτεί να διαμορφωθεί ή να ανατραπεί ο αισθητικός χαρακτήρας συγκεκριμένου εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου.
  • Σχεδιασμός και κατασκευή χρηστικού αντικειμένου σε κλίμακα 1:1
  • Σχεδιασμός και δημιουργία σε κλίμακα 1:1 υπαίθριας εγκατάστασης κατασκευής ή μικροπεριβάλλοντος σε συγκεκριμένο αστικό ή φυσικό χώρο με ή χωρίς λειτουργικό ρόλο.
  • Μελέτη που αφορά τις επιλογές χρώματος υλικών και φωτισμού με στόχο την ανάδειξη, διαμόρφωση ή ανατροπή και αναδιαμόρφωση του αισθητικού χαρακτήρα συγκεκριμένου εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου.

Διδάσκοντες: Νικόλαος Θωμάς, Αντώνιος Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Κοζόκος

Εξάμηνο: 5ο

Κωδικός μαθήματος: Ε02ΕΠ

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Επιλογής
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Εργαστήριο: Εργαστήριο Εικαστικών, Ηλεκτρονικών Και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών
Τομέας: Τεχvώv Και Αvθρωπιστικώv Επιστημώv