Οικοδομική ΙΙΙ


Περιγραφή:
Πρώτη Ενότητα: Οικοδομική Σύνθεση

Αντιμετωπίζεται ο σχεδιασμός ενός, μεγάλης κλίμακας σύνθετου κτιριακού συγκροτήματος, συνήθων για τη χώρα μας χρήσεων· δηλαδή η σύνθεση και η κατασκευή ενός οικοδομικού συνόλου το οποίο να περιλαμβάνει λειτουργίες: για υπηρεσίες και εργασία, για ανάπτυξη της κοινωνικότητας μεταξύ των ενοίκων και την εμψύχωση του πε­ριβάλλοντος χώρου, καθώς και για τη εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων στάθμευσης των αυτοκινήτων.

Στόχος του θέματος είναι να επιτευχθεί η συνθετική ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής και της οικοδομικής σύνθεσης του κτίσματος μέσω της εκπόνησης μίας ολοκληρωμένης μελέτης του, σε συνδυασμό με τη δεύτερη ενότητα, ως Α Φάση, με δύο βασικά στάδια της προκαταρκτικής μελέτης και της προμελέτης, και με βάση τον ανάλογο ορθολογισμό που επιβάλλει η φύση του έργου. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιούνται ειδικές εισηγήσεις σχετικές με την τυποποίηση και τις βασικές έννοιες και αρχές της, το μέτρο συσχετισμού, τον εμβάτη, τον κάναβο, την ποιοτική και την διαστατική τυποποίηση καθώς και τη βέλτιστη οργάνωση των χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη συσχέτιση των λειτουργικών και κατασκευαστικών κανάβων των υπέργειων και υπόγειων επιφανειών των κτιρίων του συγκροτήματος.

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του θέματος αναπτύσσεται η μεθοδολογία εφαρμογής των ως άνω αρχών τυποποίησης, αλλά και των βασικών αρχών σύνθεσης που διέπουν το όλο έργο και γίνεται εμβάθυνση στη σύνθεση με γνώμονες: τις ιδιαι­τερότητες προσαρμογής των κτιρίων του συγκροτήματος στη γεωμορφολογία του γηπέδου και την οργάνωση των όγκων τους· την ανάλυση των κτιριοδομικών δεσμεύσεων για το σχεδιασμό των ελεύθερων ημιυπαίθριων υπόστυλων χώρων, pilotis, και τη συσχέτισή τους με τον υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο· τη μέριμνα για προσαρμογή των υπέργειων εγκαταστάσεων και την κτιριολογική οργάνωση των λειτουργικών ενοτήτων που εξυπηρετούν, σε σχέση και συνάφεια με τον φέροντα οργανισμό.

Δεύτερη Ενότητα: Αρχιτεκτονική Τεχνολογία

Εισηγήσεις, θεωρητικές αναλύσεις και σεμινάρια σχετικώς με τα κρίσιμα κεφάλαια της Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας όπως: Η Οργάνωση της φέρουσας κατασκευής ως ολόσωμης, με σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος. Οι εφελκυόμενες κατασκευές-μεμβράνες. Νεώτερες τάσεις στα συστήματα δομής. Αρμοί διαστολής του Φέροντα Οργανισμού. Ξυλότυποι. Διάταξη του σκελετού. Τυποποίηση. Κάναβος. Υψηλά κτίρια – Ειδικές διατάξεις Φέροντα Οργανισμού. Η αξιολόγηση των θεμάτων γίνεται βάσει καθορισμένων κριτηρίων.

Διδάσκων: Αναστασίου Μαρία

Εξάμηνο: 5ο

Κωδικός μαθήματος: Ε03ΥΠ

Βιβλία:

  1. Meyer – Bohe Walter, “Οικοδομικές Λεπτομέρειες», εκδόσεις A. Γκιούρδα & Σια Ο.Ε., έκδοση 1η/1992, ISBN: 978-960-512-6025, Εύδοξος κωδικός: 12485
  2. Ζαχαριάδης Άγγελος, «Οικοδομική Τεχνολογία», εκδόσεις University Studio Press Α.Ε., ISBN: 978-960-12-1239-5,Εύδοξος κωδικός 17440

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ Και Κατασκευώv