Τεχνολογία Σκυροδέματος – Δομικά Υλικά ΙΙΙ


Περιγραφή:

Μέθοδος διδασκαλίας: Θεωρία/διαλέξεις, φροντιστηριακές/εργαστηριακές/πρακτικές ασκήσεις.

Μέθοδος αξιολόγησης: Γραπτή εξέταση.

Ένας κύκλος ενός υποχρεωτικού εξαμηνιαίου μαθήματος στον οποίο αναλύονται όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του σκυροδέματος και των χαλύβων οπλισμού καθώς και τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και ελληνικά πρότυπα και κανονισμοί, με στόχο την ενδεδειγμένη χρήση τους σε κατασκευές με δομικό σύστημα από ωπλισμένο σκυρόδεμα.

Τσιμέντα: ενυδάτωση των κύριων φάσεων, τύποι τσιμέντων, πρόσμικτα, πρόσθετα, μηχανικές ιδιότητες τσιμεντολιθώματος. Αδρανή: προέλευση, κοκκομετρική διαβάθμιση, φυσικές και μηχανικές ιδιότητες. Τεχνητά αδρανή. Σκυρόδεμα: ιδιότητες νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος, έλεγχοι με μη καταστρεπτικές μεθόδους. Είδη σκυροδεμάτων. Κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος και ευρωπαϊκά πρότυπα για το σκυρόδεμα. Κανονισμός τεχνολογίας χαλύβων και ευρωπαϊκά πρότυπα για τους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος. Παράγοντες διάβρωσης χάλυβα και σκυροδέματος.

Διδάσκοντες: A. Μπαλτζοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Βουτετάκη Μαρία Στυλιανή Λέκτορας, Π. Μανίτα Συμβασιούχος Λέκτορας (Π.Δ. 407/80)

Εξάμηνο: 4ο

Κωδικός μαθήματος: Δ06ΥΠ

Βιβλία:
Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος (Ι. Αβραμίδη, Α. Καταβέλου, Κ. Μορφίδη), Χάλυβες Οπλισμού Σκυροδέματος (Π. Μαυροειδή).

Παν. σύγγραμμα: Τεχνολογία Δομικών Υλικών Τόμος Α’ (Κων/νου Κ. Σίδερη).

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Τομέας: Δoμικής Επιστήμης Και Τεχvoλoγίας