Ψηφιακές Αναπαραστάσεις– Πολυμέσα


Περιγραφή:

Στο μάθημα δίνεται έμφαση στην περεταίρω εξοικείωση των φοιτητών στην χρήση των διάφορων απεικονιστικών μέσων, αναλογικών και ψηφιακών, καθώς και στην ηλεκτρονική μέσω υπολογιστών δυσδιάστατη και τρισδιάστατη σχεδίαση. Με σεμινάρια και πρακτικές εφαρμογές παρουσιάζονται τόσο οι τεχνικές ήχου και εικόνας (φωτογραφία, ηχογράφηση, λήψη και μοντάζ βίντεο, κινούμενο σχέδιο) όσο και συστήματα ψηφιακής δυσδιάστατης και τρισδιάστατης απεικόνισης και επεξεργασίας εικόνας και βίντεο (Photoshop, Premiere Aftereffects, Rhino, Grasshopper, Artlandis) καθώς και τρόποι συνδυασμού διαφορετικών μέσων. Στόχος είναι η διερεύνηση και κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν αυτά τα μέσα για μια πιο ολοκληρωμένη και πειστική επεξεργασία και παρουσίαση θεμάτων που αφορούν την ανάγνωση τεκμηρίωση ερμηνεία και επεξεργασία των ποιοτικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών του χώρου.

Διδάσκοντες: Νικόλαος Θωμάς, Αντώνιος Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Κοζόκος

Εξάμηνο: 4ο

Κωδικός Μαθήματος: Δ01ΕΠ

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Επιλογής
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Εργαστήριο: Εργαστήριο Εικαστικών, Ηλεκτρονικών Και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών
Τομέας: Τεχvώv Και Αvθρωπιστικώv Επιστημώv