Εικαστικά ΙΙΙ


Περιγραφή:

Στο εξάμηνο αυτό δίνεται έμφαση στην διερεύνηση των αρχών που διέπουν την συνθετική διαδικασία με στόχο την εικονογραφική ή πλαστική διατύπωση και προβολή ενός συγκεκριμένου αισθητικού και εννοιολογικού περιεχόμενου.

Έμφαση δίνεται στην εμπέδωση του ρόλου βασικών εννοιών που αφορούν την ισορροπία, την αρμονική οργάνωση την συμμετρία, το ρυθμό, την ιεράρχηση, την ανάγνωση και απόδοση του σημαντικού, του χαρακτηριστικού του ουσιαστικού, στην συνθετική διαδικασία

Παράλληλα μέσω ατομικών ή ομαδικών εργασιών, ενθαρρύνονται οι σπουδαστές να διερευνήσουν βιωματικά, να πειραματιστούν και να κατανοήσουν τις δυνατότητες που συνεπάγεται η χρήση των διαφόρων εικαστικών, οπτικοακουστικών και αφηγηματικών μέσων και τεχνικών και του συνδυασμού τους, για τον προσδιορισμό αξιολόγηση και παρουσίαση των ορατών και αόρατων παραμέτρων του χώρου. Τελικός στόχος η δημιουργία αντιπροσωπευτικών εικονογραφικών οπτικοακουστικών ή πλαστικών μορφών, που ανασυνθέτοντας την πραγματικότητα και τις καταγραμμένες πληροφορίες που προέρχονται από την παρατήρησή της, θα αναδεικνύουν το ιδιαίτερο αισθητικό, ψυχολογικό και κοινωνικό περιεχόμενο χώρων, όπως αυτό βιώνεται και εσωτερικεύεται σε ατομικό η συλλογικό επίπεδο

Διδάσκοντες: Νικόλαος Θωμάς, Αντώνιος Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Κοζόκος

Εξάμηνο: 3ο

Κωδικός Μαθήματος: Γ06ΥΠ

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 6
Εργαστήριο: Εργαστήριο Εικαστικών, Ηλεκτρονικών Και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών
Τομέας: Τεχvώv Και Αvθρωπιστικώv Επιστημώv