14-03-2024. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ


Για τη χορήγηση βεβαίωσης Περάτωσης σπουδών απαιτείται προσκόμιση του υπηρεσιακού σημειώματος, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπόδειγμα του οποίου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στην ψηφιακή Γραμματεία.
Το εν λόγω υπηρεσιακό σημείωμα θα αποστέλλεται στο e-mail της Γραμματείας: info@arch.duth.gr.

8-03-2024. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 μέσω τηλεκπαίδευσης για όσο χρονικό διάστημα θα συνεχίζει η κατάληψη. Όταν σταματήσει η κατάληψη η διδασκαλία θα γίνει στις αίθουσες που αναφέρονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των φοιτητών στις ηλεκτρονικές αίθουσες διδασκαλίας θα υπάρχουν στο e-class.

 

04-03-2024. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να κάνουν άμεσα δήλωση / αίτηση  συμμετοχής στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω.

Η δήλωση αυτή είναι, σύμφωνα με την 1/106/26/2024 απόφαση της συγκλήτου του ΔΠΘ, υποχρεωτική προκειμένου να επιτραπεί στους φοιτητές η συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.

Για την υποβολή της δήλωσης παρακαλούνται οι φοιτητές να συνδεθούν στο students.duth.gr και να πλοηγηθούν στην επιλογή, Εξυπηρέτηση, Αιτήσεις, Νέα Αίτηση, Άλλες αιτήσεις, εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.
Η αίτηση είναι συνολική για όλα τα μαθήματα και για όσο καιρό η διδασκαλεία διεξάγεται εξ’ αποστάσεως.

Περισσότερες οδηγίες υπάρχουν στους παρακάτω συνδέσμους:

https://itc.duth.gr/remote-class/
Οδηγός αίτησης φοιτητή για συμμετοχή στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ “ΣΠΟΥΔΑ…ΖΩ” ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Παροχή διατακτικών σίτισης σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές – φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας


ypeythyni_dilosi_ofeloymenoy_spoydazo_1

synoptiki_perigrafi_spoydazo_2023-2024_

v1 deltio_typou_spoudazo

Αλλαγή ύλης των κατατακτηρίων εξετάσεων για το Ακαδ. έτος 2023-2024


Σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Ακ. Έτος 2023-2024, το μάθημα «Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι» καταργείται και μετατρέπεται σε «Ιστορία Αρχιτεκτονικής Ι: Από την προϊστορία έως και τη μεταβυζαντινή Περίοδο».
Ως εκ τούτου, για τις κατατακτήριες εξετάσεις της ύλης της Ιστορίας της Τέχνης αφαιρείται από την εξέταση του μαθήματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Π.Σ. του Δ.Π.Θ. με ετήσια θητεία από 1-1-2024 έως 31-12-2024 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 141/21.07.2022)
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια» του
Ν.4727/2020 «Ψηφιακή διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄184/23.09.2020)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄136/03.08.2021)                                                                            4. Την αριθ. 5204/11.11.2021 Υπουργική απόφαση για τη λειτουργία της ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» (ΦΕΚ Β΄5244/12.11.2021)
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ/General Data Protection Regulation – GDPR), όπως ισχύει
6. Τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚΑ’137/29.08.2019), όπως ισχύει
7. Την αριθ. 123024/Ζ1/7.10.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ Β΄5220/07.10. 2022)
8. Το με αριθμό πρωτ. ΔΠΘ/ΔΑΘ/ΤΠΣΦΜ/53167/3998/815/16-6-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Δ.Π.Θ. με θέμα «Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών: α) στη Συνέλευση Τμήματος ή στη Συνέλευση Μονοτμηματικής Σχολής κα β) στην Κοσμητεία Σχολής»

Προκηρύσσει:

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με ετήσια θητεία, από 01.01.2024 έως και 31.12.2024 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω διατάξεις.
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά με διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023, και ώρα 09:00 έως 14:00 (ώρα Ελλάδος). Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη δηλαδή Τρίτη 14 Νοεμβρίου, και ώρα 09:00. έως 14:00 (ώρα Ελλάδος) με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (ΦΕΚ 5220/Β’/07.10.2022).
Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΛΠΗ ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας A.E. (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. A.E.).
Η εκλογή των εκπροσώπων πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψήφιων φοιτητών ανά κύκλο σπουδών (πρώτο και τρίτο).
Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον είχαν υποβληθεί υποψηφιότητες και για τους δύο κύκλους σπουδών. Για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών οι εκλόγιμες θέσεις είναι τρεις (3) για δύο κύκλους Σπουδών, για τον Α΄ Κύκλο και τον Γ΄ Κύκλο Σπουδών (οι εκπρόσωποι των φοιτητών/φοιτητριών αντιστοιχούν σε ποσοστό 15% του συνόλου των μελών της Συνέλευσης του Τμήματος)
Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία. Εάν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος ΖΕΥΣ μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος έχουν όλοι οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και τρίτου κύκλου, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του.
Ειδικά οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος, έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση δεν συμπληρώνεται η ελάχιστη διάρκεια των τριών (3) ετών από την εγγραφή τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες προς τη Γραμματεία του Τμήματος μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιδρυματικό λογαριασμό σε αυτόν της Γραμματείας protocol@arch.duth.gr με θέμα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, από Τρίτη 26/09/2023 έως και Παρασκευή 20/10/2023 ώρα 23:59 (ώρα Ελλάδος). Οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται από το Τμήμα στο Ο.Δ.Ε.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@arch.duth.gr το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο έως και την 2η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα Ελλάδος 23:59 (ώρα Ελλάδος).

ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ
Το σώμα των εκλεκτόρων για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών στη Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών απαρτίζεται από: α) το σύνολο των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν.4957/2022 και β) το σύνολο των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη από την εγγραφή τους.
Ως προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου λογίζονται αυτά που οργανώνονται αποκλειστικά από το Τμήμα ή σε συνεργασία με άλλα Τμήματα/ Σχολές του Δ.Π.Θ. ή Τμήματα/Σχολές άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον το Τμήμα αναλαμβάνει τη διοικητική τους υποστήριξη.
Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με επιμέλεια του Τμήματος και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Μητρώου φοιτητή, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Τμήμα και τον κύκλο προγράμματος σπουδών που φοιτά ο εκλογέας (πρώτο, δεύτερο ή τρίτο). Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Δ.Π.Θ. και δύνανται να αναρτώνται ανωνυμοποιημένοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος, προκειμένου κάθε εκλογέας να δύναται να ελέγξει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς. Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον του Ο.Δ.Ε., προκειμένου να συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο. Το Ο.Δ.Ε. με απόφασή του αποδέχεται ή απορρίπτει αιτιολογημένα το αίτημα.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.).
Ως Ο.Δ.Ε. ορίζεται τριμελής εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αναδεικνύονται με επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ του συνόλου των φοιτητών/φοιτητριών του Τμήματος που απαρτίζουν το εκλεκτορικό σώμα, από την οποία εξαιρούνται όσοι έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών/φοιτητριών. Η ηλεκτρονική κλήρωση διενεργείται με τη χρήση συστήματος του Δ.Π.Θ. Αν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που κληρώθηκαν αρνηθούν ή κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, η διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης επαναλαμβάνεται εκ νέου και από την κληρωτίδα εξαιρούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που αρνήθηκαν ή δήλωσαν κώλυμα ή έχουν υποβάλει υποψηφιότητα.
Το Ο.Δ.Ε. σε κάθε Τμήμα συγκροτείται πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.
Το Ο.Δ.Ε., αφού του παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψηφίους/υποψήφιες εκπροσώπους, οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής στο σύστημα ΖΕΥΣ, και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 42 του ν. 4957/2022 και στην υπό στοιχεία 123024/Ζ1/06.10.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (ΦΕΚ 5220/Β΄/07.10.2022).
Τυχόν ενστάσεις επί της εκλογικής διαδικασίας υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον του Ο.Δ.Ε.
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ 123024/Ζ1/7-10-2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5220-7-10- 2022, τ. Β’) το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) με απόφασή του ορίζει ένα από τα μέλη του ως Διαχειριστή της συγκεκριμένης Εκλογικής Διαδικασίας, ο οποίος προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος το οποίο θα αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr και θα κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση egovgram@minedu.gov.gr. Για τον καθορισμό της ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απαιτείται η προηγούμενη επικοινωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., σε συνέχεια υποβολής του αντίστοιχου αιτήματος. Η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης υπογραφής Συμφωνητικού Επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ 123024/Ζ1/7-10-2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5220-7-10- 2022, τ. Β’). Μέσω των ανωτέρω κωδικών πρόσβασης ο Διαχειριστής καταχωρίζει στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (τίτλο και περιγραφή ψηφοφορίας, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών του ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε., τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, τα ονοματεπώνυμα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εκλογέων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο) και καθορίζει σε συμφωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και του ανά περίπτωση Ο.Δ.Ε. το ακριβές χρονικό διάστημα για την προαναφερθείσα ημερομηνία, κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Το Ο.Δ.Ε. δύναται να υποστηρίζεται από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες του Δ.Π.Θ. για θέματα φοιτητών και ψηφιακής διακυβέρνησης σχετικά με την υποβολή των στοιχείων στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις εκλογών, κάθε μέλος του Ο.Δ.Ε. δημιουργεί μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» ένα αυστηρώς απόρρητο, ατομικό Κρυπτογραφικό Κλειδί Ψηφοφορίας και ευθύνεται προσωπικά, πειθαρχικώς για τη διαφύλαξή του από τυχόν διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα Κρυπτογραφικά Κλειδιά Ψηφοφορίας είναι απαραίτητα για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και δεν υπάρχει η δυνατότητα αντικατάστασής τους μετά την οριστικοποίηση της ψηφοφορίας.
Τέλος, το Ο.Δ.Ε. εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρόεδρο του Τμήματος

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο ανώτατος αριθμός των σταυρών προτίμησης ανά εκλογέα δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων των εκπροσώπων των φοιτητών/φοιτητριών.
Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον το Τμήμα οργανώνει προγράμματα σπουδών κάθε κύκλου και έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες από υποψηφίους και από τους τρεις κύκλους σπουδών.
Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία. Αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τη χρήση του συστήματος ΖΕΥΣ μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.
Mέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», αποστέλλεται από τον Διαχειριστή σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς ένα ειδικό-εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει τη μοναδική εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στο Ο.Δ.Ε., σε περίπτωση που δεν παρέλαβε καθόλου ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν αυτό είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα ή εάν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως συμπεριληφθεί στο εκλογικό σώμα. Το Ο.Δ.Ε. οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων μέσω του Διαχειριστή της ψηφοφορίας.
Ο/Η ψηφοφόρος, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μια ψηφιακή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου. Η Απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του/της στην ψηφοφορία, και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς το Ο.Δ.Ε.. Ο ψηφοφόρος μπορεί να καταχωρίσει εκ νέου ψήφο όσες φορές το επιθυμεί. Κάθε ψήφος λαμβάνει ξεχωριστή Απόδειξη Καταχώρισης Ψήφου και ακυρώνει την προηγούμενη ψήφο και την απόδειξή της. Στα δε τελικά αποτελέσματα προσμετράται μόνο η τελευταία ψήφος που έχει καταθέσει ο ψηφοφόρος, χωρίς καμία απολύτως βλάβη του απορρήτου.
Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρούσας, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και χωρίς την εκ νέου υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Όσον αφορά την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, τη σύνταξη πρακτικού εκλογής και τα αποτελέσματα, το Ο.Δ.Ε. εφαρμόζει πέραν των άλλων διατάξεων, όσα αναφέρονται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ 123024/Ζ1/7-10-2022 (ΦΕΚ 5220-7-10- 2022, τ. Β’) Κ.Υ.Α.
Το πρακτικό εκλογής υποβάλλεται από το Ο.Δ.Ε. προς τον Πρόεδρο του Τμήματος για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκλογής και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στην ακαδημαϊκή κοινότητα με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ.

Αίτηση-υποψηφιότητας-

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ


 

Πληροφορίες και οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής των φοιτητών (2 στάδιο εγγραφής) υπάρχουν στο σύνδεσμο https://welcome.duth.gr/

( το περιεχόμενο του θα ανανεώνεται διαρκώς )