06-02-2024. Προσωρινός πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων ανά γνωστικό αντικείμενο και αποκλεισθέντες υποψήφιοι για τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδόθηκαν από τα Τμήματα.


ΨΠΡΞ46ΨΖΥ1-ΛΨΓ.pdf