12/09/2022 Πρόσθετα δικαιολογητικά εγγραφής για τους επιτυχόντες του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023


Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν στην Γραμματεία του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά:

Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα είναι σε απλά φωτοαντίγραφα και όχι επικυρωμένα.

  1. Αντίγραφο ηλεκτρονικής προεγγραφής.
  2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Απολυτήριο Λυκείου.
  4. Μόνο για τους άρρενες Πιστοποιητικό Γέννησης.
  5. Βεβαίωση με τον αριθμό ΑΜΚΑ.
  6. Το αποφοιτήριο (διαγραφή) από φοιτητές που ήταν εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα.

Στο τέλος της ανακοίνωσης επισυνάπτονται δύο έντυπα, μία αίτηση εγγραφής και μία υπεύθυνη δήλωση τα οποία  θα αποσταλούν συμπληρωμένα  με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά στο email protocol@arch.duth.gr

Η ημερομηνία κατάθεσης ξεκινά από 12/09/2022 έως 21/09/2022.

Για χορήγηση βεβαιώσεων σπουδών, πιστοποιητικό στρατολογικής χρήσης και κωδικούς (πάσο κ.α) θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση αφού ολοκληρωθούν οι εγγραφές στο πληροφοριακό σύστημα της Γραμματείας.

Αίτηση-Εγγραφής

Υπεύθυνη-Δήλωση-για-εγγραφή (3)