Ανακοίνωση ΙΚΥ που αφορά Πρόγραμμα χορήγησης βραβείων διεθνών διαγωνισμών


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ίδρυμα Κρατικών Το Υποτροφιών αναφορικά ΜΕ Το Πρόγραμμα χορήγησης βραβείων ΣΕ ομάδες Φοιτητών που πρώτευσαν: Η διακρίθηκαν ΣΕ Διεθνείς Διαγωνισμούς (άρθρο 2, ΚΥΑ 136877 / Ζ1 / 26-10-2021, ΦΕΚ αρ.5021 / τ.Β. τα έγγραφα:

Οι ομάδες φοιτητών που προέκυψαν ή διακρίθηκαν σε διεθνή διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν, δια του επιστημονικού υπευθύνου, αίτηση στη Γραμματεία του οικείου τμήματος, συμπληρώνοντας την ειδική έντυπη αίτηση που επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Με την αίτηση συνυπολογίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που ορίζονται σε αυτήν, τα οποία αποσκοπούν στην περιγραφή των αξόνων και λεπτομερειών του διαγωνισμού και στην τεκμηρίωση της σημασίας του, της δυσκολίας και του πλήθους των διαγωνιζομένων.

Οι οικείες Γραμματείες έχουν την ευθύνη να διαβιβάσουν τις σχετικές αιτήσεις της διακριθείσας επιστημονικής ομάδας, υπογεγραμμένη τόσο από τον επιστημονικό υπεύθυνο, όσο και από το Πρόεδρο του Τμήματος ΑΕΙ, στο ΙΚΥ .

Οι αιτήσεις που πρέπει να περιέλθουν στο ΙΚΥ εντός μηνός από τη διάκριση της ομάδας.

Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει από την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης και θα είναι ανοιχτή για τα ημερολογιακά έτη 2021 και 2022.

 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ_3 12

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ κατ’ εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ του προγράμματος.

Το βραβείο αφορά σε καταβολή ακαθάριστου εφάπαξ ποσού ύψους 500,00€, ανά συμμετέχοντα φοιτητή, το οποίο κατατάσσεται απευθείας από το ΙΚΥ στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου φοιτητή.

Πληροφορίες που παρέχονται από το τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλ. 2103726306 και 2103726346 και στα e- mail: estamo@iky.gr και sbikaki@iky.gr.

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΚΥ

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

 

Πρόσκληση Συμμετοχής στην Περιφερειακή Διάσκεψη Νέων στα πλαίσια του Διαλόγου για το Μέλλον της Ευρώπης


Πρόσκληση

Αντιγράψτε τον παρακάτω σύνδεσμο URL  στην μηχανή αναζήτησης σας  για να μεταβείτε στον ιστότοπο με την φόρμα συμμετοχής :

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepK1PK6KFkXZHxHagYFVSgOC58oL7ViI77hsEqVk5HRBv3lg/viewform