Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.


Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. λειτουργεί αδιαλείπτως από το ακαδημαϊκό έτος 1998- 1999 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη”. Το πρόγραμμα αυτό, που διαρκεί ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος, έχει επαγγελματικό προσανατολισμό και αποσκοπεί στην εξειδικευμένη εκπαίδευση Πολιτικών Μηχανικών, αλλά και Μηχανικών ή επιστημόνων άλλων συναφών ειδικοτήτων, στην τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος και σε κοινωνικό-οικονομικά και θεσμικά θέματα, που σχετίζονται άμεσα με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τις επιπτώσεις έργων και δράσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, το Π.Μ.Σ. Π.Π.Β.Α. εστιάζει σε αρκετούς από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Εκτός από τον Στόχο 4 «Ποιοτική Εκπαίδευση», το πρόγραμμα εστιάζει επίσης στους Στόχους 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 και 15.
Για την εγγραφή και παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπονται τέλη φοίτησης συνολικού ύψους 500 ευρώ, από τα οποία απαλλάσσεται μέχρι και το 30% των φοιτητών με βάση οικονομικά κριτήρια.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση: https://ppva.civil.auth.gr.