Επανάληψη της 9ης/19-02-2020 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών λόγω έλλειψης απαρτίας.


Επανάληψη της 9ης συνεδρίασης