Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ερευνών


Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ερευνών, το οποίο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες και συμβάλλει στη μεταφορά και διάδοση προς τους φοιτητές και τους μεταπτυχιακούς ερευνητές και Υποψήφιους Διδάκτορες, της απαραίτητης γνώσης και τεχνογνωσίας στην περιοχή του Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά: τα γνωστικά αντικείμενα της Πολεοδομίας, της Χωροταξίας και της Αρχιτεκτονικής Τοπίου με γνώμονα τις θεωρίες και τα διαχρονικά επιτεύγματα, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, τα επικρατούντα κοινωνικά και οικονομικά ρεύματα. Διευκολύνει το συντονισμό των γνωστικών αντικειμένων σχετικά με τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τον σχεδιασμό του μεγάλης κλίμακας αστικού χώρου, καθώς και του περιφερειακού και εθνικού χώρου. Παράλληλα, προσφέρει την υλικοτεχνική υποδομή για τη διεξαγωγή βασικών και προσανατολισμένων εργαστηριακών ερευνών, οι οποίες διατυπώνονται και προβάλλονται από τους φοιτητές και τους ερευνητές με διπλωματικές εργασίες, με μεταπτυχιακές ή διδακτορικές διατριβές, αλλά και με ερευνητικά προγράμματα. Επίσης παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και ειδικές υπηρεσίες επιστημονικού και κοινωνικού χαρακτήρα προς τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, για την εξασφάλιση μίας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής-πολεοδομικής, τεχνοκρατικής, αλλά και ιστορικής παιδείας , με στόχο τον αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών του Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού στη δημιουργία οικιστικών συνόλων.