09-04-2024. Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ.


Προσωρινός πίνακας κατάταξης