14-03-2024. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ


Για τη χορήγηση βεβαίωσης Περάτωσης σπουδών απαιτείται προσκόμιση του υπηρεσιακού σημειώματος, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, υπόδειγμα του οποίου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στην ψηφιακή Γραμματεία.
Το εν λόγω υπηρεσιακό σημείωμα θα αποστέλλεται στο e-mail της Γραμματείας: info@arch.duth.gr.