ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ”


Προκήρυξη πλήρωσης μίας θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή