Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με θητεία από 01-09-2023 έως 31-08-2024


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.ΘΡΑΚΗΣ

ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 01-09-2023 ΕΩΣ 31-08-2024

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. αφού έλαβε υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 «Νέοι ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/21-07-2022 τ. Α’),
  2. Την υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/06-10-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας ανάδειξης των μονομελών οργάνων των Μονοτμηματικών Σχολών, των Τμημάτων, των Τομέων και λοιπών μονομελών οργάνων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των εκπροσώπων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. (ΦΕΚ 5220/07-10-2022 τ. Β’),
  3. Τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα Διαύγεια» του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/23-09- 2020 τ. Α’),
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136/03-08-2021 τ. Α’),
  5. Την υπ’ αριθμ. 5204/11-11-2021 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας «Λειτουργία ψηφιακής κάλπης “ΖΕΥΣ”» (ΦΕΚ 5244/12-11-2021 τ. Β’).

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ΔΠΘ, στην Συνέλευση του Τμήματος

 

Ο εκπρόσωπος ανά κατηγορία εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με δυνατότητα επανεκλογής, από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Τμήματος, με θητεία, από 01-09-2023 έως 31-08-2024.

 

Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με την χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023 από τις 10:00 έως τις 14:00.

 

Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη, η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα, ήτοι την  Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023 την ίδια ώρα με τον ίδιο τρόπο.

 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για την θέση του εκπροσώπου έχουν όλα τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από την υπηρεσία κατά την διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση και δεν τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών ή σε αναστολή καθηκόντων κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών.

 

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους με αίτηση υπογεγραμμένη από τους ίδιους μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@arch.duth.gr από Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 έως και Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 και ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων διαβιβάζονται από το Τμήμα στο αντίστοιχο όργανο διενέργειας εκλογών (ΟΔΕ), ανά κατηγορία μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@arch.duth.gr δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ήτοι έως και Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59.

Οι δηλώσεις παραιτήσεων διαβιβάζονται από το Τμήμα στο αντίστοιχο όργανο διενέργειας εκλογών (ΟΔΕ), ανά κατηγορία μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

 

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχουν τα αρμόδια όργανα διενέργειας εκλογών (ΟΔΕ), τα οποία συγκροτούνται με Απόφαση του Προέδρου και αποτελούνται από μέλη από μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) αντίστοιχα, του Τμήματος ή της Σχολής ή του Ιδρύματος. Οι κατάλογοι των εκλογέων συντάσσονται με επιμέλεια της Διεύθυνσης Διοικητικού του Ιδρύματος. και παραδίδονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.).