ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.


1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2021