ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΕΠ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ “ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ” ΤΟΥ Τ.Α.Μ. ΤΗΣ Π.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Δημοσίευση προκήρυξης.pdf