(ΚΕ 82308, Α.Π. 22669/2020) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ


Αφορά την 17151/10-06-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου.