Ακαδημαϊκός Σύμβουλος


Ακαδημαϊκός Σύμβουλος: Με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών (ΑΣΣ) ορίζεται ως ο Σύμβουλος Καθηγητής, ο οποίος έχει υπό την εποπτεία του έναν αριθμό πρωτοετών φοιτητών. Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει καθήκοντα ΑΣΣ για κάθε νέο φοιτητή του 1ου έτους σπουδών. Στην αρχή κάθε περιόδου κοινοποιείται στους νεοεισερχόμενους φοιτητές πίνακας με τα ονόματα των ΑΣΣ, τα e-mail τους, καθώς και την κατανομή των φοιτητών σε ΑΣΣ. Η κατανομή γίνεται αλφαβητικά.
Οι σύμβουλοι καθηγητές βοηθούν τους φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με τον πιο ορθολογικό και αποδοτικό τρόπο και βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στη διάρκεια των σπουδών.